توضیحات کامل :

مقاله حاضر به بررسی تأثیر مشخصات بازار بر اقتصاد كشورها ، بویژه در کشورهای درحال توسعه، اختصاص دارد. فرآیند جهانی شدن اقتصاد دارای ابعاد گوناگونی است که برخی از ابعاد آن تأثیری خاص بر بازار کار برجا میگذارد.از جمله اینها می توان به روند ایجاد و نابودی مشاغل در فرآیند جهانی شدن، افزایش نابرابری دستمزدی،تغییر در ترکیب شاغلان بخشهای اقتصادی، ارتقا و رشد بهره وری و کارآیی نیروی کار، افزایش حساسیت تقاضای نیروی کار، اشاره کرد.مقاله حاضرعلاوه برتبیین پیوند عمومی جهانی- شدن و بازار کار، به بررسی تجربه مشخصات كلی بازار و بازاریابی كالاها در كشورهای در حال توسعه می پردازد.

فهرست مطالب:

مشخصات كلی بازارها و كالا در كشورهای در حال توسعه. 2

چكیده2

مقدمه :2

مبانی نظری پژوهش.... 3

پیشینه تحقیق و مطالعات انجام شده3

مشخصات كلی بازار6

عوامل موثر بر بازاریابی و بازار در كشورهای در حال توسعه. 9

ده نكته كلیدی در بازاریابی اجتماعی.. 9

مراحل انجام یك برنامه بازاریابی اجتماعی.. 12

برنامه ریزی.. 12

تولید مواد و پیام ها13

پیش آزمون مواد و پیام ها14

مداخله. 14

ارزشیابی.. 14

مطالعه موردی و میدانی:16

مشخصات كلی بازار و بازاریابی در حوزه سلامت... 16

منابع.. 22