توضیحات کامل :

 اصول ایمنى در نصب و اجراى سنگ ازاره:

در پاى دیوارهاى خارجى آجرى، یعنى آنجایى كه

دیوار با زمین برخورد مى كند، رطوبت حاصل از باران و

برف بر روى دیوارها اثر مى گذارد و آن ها را ضعیف و

حتى پوك مى كند. براى جلوگیرى از این عمل، در پاى

دیوار خارجى، سنگى مقاوم وسخت به ارتفاع حداقل

30 سانتى متر با ریشه ى كافى كه پس از آجر چینى، با

دوغاب ماسه و سیمان نصب مى كنند كه این سنگ جزئى

از دیوار باربر است. استفاده از سنگ تیشه اى به ضخامت

3 سانتى متر و ارتفاع 30 تا 40 سانتى متر به عنوان سنگ

ازاره ى خارجى متداول است. مطابق شكل

 

همچنین در داخل ساختمان، به علت آسیب پذیرى

دیوارهاى داخلى در اثر ضربه در محل پاخور (پاى

دیوارها) سنگ ازاره (قرنیز) نصب مى كنند. ضخامت این

1 سانتى متر، ارتفاع 7 تا 10 سانتى متر و / سنگ ها 1 تا 5

ملات مصرفى ماسه و سیمان است.

مصالح مورد نیاز نصب و اجراى سنگ

ازاره:

براى اجراى عملیات نصب سنگ ازاره به مصالح

مختلف نیاز مى باشد كه در ذیل آورده شده است:

سنگ پلاك:

قطعات بزرگ سنگ را از كوه (معدن سنگ)

استخراج كرده و پس از حمل به كارخانه هاى سنگ برى

6)، در ابعاد و ضخامت هاى مختلف ( 1 تا 5 - (سانتى متر) به صورت سنگ هاى پلاك برش داده و صیقل

مى دهند.

دوغاب ماسه و سیمان:

ملات متداول براى نگهدارى سنگ بر روى دیوار،

ملات ماسه و سیمان به صورت دوغاب است. نحوه ى

تهیه ى دوغاب ماسه و سیمان بدین صورت است كه ابتدا

مقدارى آب را در داخل بشكه ى ساخت دوغاب ریخته

و سپس سیمان اضافه شده و با بیل به هم زده مى شود.

بعد از آن كه سیمان و آب با یكدیگر كاملاً مخلوط شدند،

ماسه شسته اضافه مى گردد. این عمل آن قدر تكرار شده تا دوغاب مورد نظر به دست آید. مطابق شكل