توضیحات کامل :

فهرست

•فیزیک رنگ

•مایه های ذهنی رنگ
•واقعیت رنگ و اثر رنگی
•دایره رنگ
•هماهنگی رنگ ها
•تضاد ها
 

رنگ هایی که اختلاط آنها با یکدیگر نتیجه ای مشابه مخلوط کردن سه رنگ اصلی با هم دارد، یعنی ایجاد خاکستری می کنند، می توانند ارتباط متعادلی از نظر بصری با یکدیگر داشته باشند.

 

رنگها معانی نمادین دارند و حتی در تصورات ذهنی ما نیز هر بنا بارنگهای خاصی تداعی می شود.

رنگهای مختلف می توانند یادآور آرمانها ، معانی و وقایع خاص

رنگ های زرد،سرخ،نارنجی

یادآور فصل پاییز و آغاز مدارس