توضیحات کامل :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                              

مقدمه.......................................................................................................................... .

کاخ چهلستون............................................................................................................. .

قسمت های جالب و دیدنی کاخ چهلستون عبارتند از:.................................................. .

1- لوح جنوبی شاه نشین.............................................................................................. .

2- لوح شمالی............................................................................................................. .

کاخ چهلستون به روایتی دیگر..................................................................................... .

منابع............................................................................................................................ .