توضیحات کامل :

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی

 

 

 

 

لایحه اصلاح قانون تجارت

 

 

«فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب                                                                       صفحه

  

 

 

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

 

1- مقدمه                                                                                                         1

2- فرایند كار                                                                                                  2

3- روش و اصول  اجرای طرح‌های پژوهشی                                                          5

4- طرح‌های پژوهشی                                                                                               7

4ـ 1ـ طرح كلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیت‌های تجاری و...                           7

4ـ 2ـ طرح حقوق شركت‌ها                                                                  10

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                                                                                    13                    11

4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشكستگی                                                       16

5ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت                                                 18

5ـ 1ـ كلیات                                                                                   19

5ـ  2ـ حقوق شركت‌ها                                                                       20

5ـ  3ـ اسناد تجارتی                                                                         21

5ـ 4ـ  بازسازی و ورشكستگی                                                              21

 

 6 ـ چارچوب كلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت                                            22

 6ـ1ـ چارچوب كلی (فهرست) لایحه قانون تجارت                                      22

6ـ2ـ  مقایسه لایحه با قانون تجارت                                                                     23

 

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه                                                   28

8 ـ اعضای شورای راهبری و كمیته كارشناسی بازنگری و

 اصلاح قانون تجارت                                                                                                 29

 

ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌های قانون تجارت)

 

باب اول ـ  تجار و معاملات تجارتی                                                              33

باب دوم ـ حقوق و تكالیف تاجر                                                                   35

فصل اول: دفاتر تجارتی                                              35

فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی                                         37

فصل سوم : نام تجارتی                                              37

باب سوم ـ قراردادهای تجارتی                                                                    39

فصل اول : دلالی                                                       39

فصل دوم : حق‌العمل‌كاری                                           41

فصل سوم : حمل و نقل                                              43

فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی                             47

فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترك                     50

باب چهارم ـ ضمانت                                                                                      55

باب پنجم ـ اسناد تجارتی                                                                             63

فصل اول: چك                                                                   63

فصل دوم : سفته                                                       75

فصل سوم: برات                                                       84

فصل چهارم: اسناد تجارتی الكترونیكی                           97

باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شركت‌های تجارتی                                     99

فصل اول : اشخاص حقوقی                                         99

فصل دوم : شركت‌های تجارتی                                     100

فصل سوم : ادغام و تجزیه شركت‌ها                               163

فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه)                              168

باب هفتم ـ بازسازی و ورشكستگی                                                                        171

فصل اول : بازسازی                                                  171

فصل دوم : ورشكستگی                                              188

فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشكستگی           199

باب هشتم ـ مقررات تكمیلی                                                                         205

9ـ ضمائم                                                                                                        207