توضیحات کامل :

پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی(M.Sc)

 

موضوع

بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  

 

مقدمه............................................................................................................

بخش نخست...................................................................................................

چکیده..............................................................................................................

انگیزه و هدف..................................................................................................

روش پژوهش..................................................................................................

بخش دوم.......................................................................................................

پیشینة تحقیق....................................................................................................

بخش سوم........................................................................................................

فصل اول

 دیدگاه مكتب‌های ادبی نسبت به استعاره.......................................................             

گفتار نخست: دیدگاه كلاسیك.......................................................................              

ارسطو...............................................................................................................                

سیسرون، هوراس،‌لونگینوس...........................................................................               

كوئینتیلیانوس...................................................................................................                

ریتوریكا ادهرنیوم............................................................................................                 

گفتار دوم: دیدگاههای قرون شانزدهم، هفدهم و هیجدهم.............................             

سده‌های میانه..........................................................................................                     

جان دان و پرگار....................................................................................                       

راموس.................................................................................................             

گفتار سوم: دیدگاه رمانتیك......................................................................                     

وردزورث..............................................................................................             

كولریج..................................................................................................             

آی- ای- ریچادز...................................................................................                       

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  

 

كریستین بروك رز ...........................................................................................                           

گفتار چهارم: نتیجه......................................................................................                   

فصل دوم

گفتار نخست: استعاره در ادبیات فارسی...........................................................             

قرینه .........................................................................................................                     

قرینه لفظی..................................................................................................                   

قرینة صارفه معنوی........................................................................................                

تعویض اصطلاحات.......................................................................................                 

گونه‌های استعاره............................................................................................                 

استعاره مصرحه.............................................................................................                  

استعاره مصرحه مجرده.......................................................................  ...........               

استعاره مصرحه مرشحه...........................................................................                     

استعاره مصرحه مطلقه...........................................................................                       

استعاره مكنیه یا بالكنایه..................................................................................               

قرینه صارفه در استعاره كنایی........................................................................               

استعاره اصلی................................................................................................                  

استعاره تبعی.................................................................................................                  

استعارة تخییلیه..............................................................................................                 

فورگراندیك یا برجسته‌سازی.........................................................................                

پرسونیفیكاسیون (تشخیص).............................................................................              

استعاره از حیث جامع.....................................................................................                 

وفاقیه و عنادیه..............................................................................................                 

استعاره قریب و بعید......................................................................................     

استعاره تمثیلیه و مركب.................................................................................                

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  

 

فرق استعاره مركب باكنایه.............................................................................                

استعاره گونه................................................................................................                    

سمبل.........................................................................................................                     

تفسیر سمبل...............................................................................................                    

تمثیل........................................................................................................                      

فابل..........................................................................................................                      

اگزمپلوم....................................................................................................                      

میت.........................................................................................................                       

آركی تایپ...............................................................................................                      

لطیفه و طنز..............................................................................................                     

فصل سوم:

كنایه.......................................................................................                                   

كنایه از موصوف.......................................................................................                     

كنایه از صفت..........................................................................................                      

كنایه از نسبت..........................................................................................                      

كنایه مفرد و مركب..................................................................................                     

كنایه قریب و كنایه بعید............................................................................                    

انواع كنایه به لحاظ وضوح و خفا..............................................................                   

تلویح..........................................................................................                     

ایماء............................................................................................                    

رمز..............................................................................................                    

بخش چهارم

فصل اول: استعاره‌ها و كنایه‌های دفتر اول.....................................................              

فصل دوم: استعاره‌‌ها و كنایه های دفتر دوم..................................................               

فصل سوم: استعاره‌ها و كنایه های دفتر سوم.................................................              

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  

 

بخش پنجم

نتیجه‌گیری و تحلیل آماری........................................................................                   

 فهرست نمودارها

نمودار 1.................................................................................................            

نمودار 2................................................................................................             

نمودار 3................................................................................................             

نمودار 4.................................................................................................            

نمودار 5...............................................................................................