توضیحات کامل :

ارزشیابی کیفی (توصیفی) تفاوت آن با دیگر انواع ارزشیابی


مقدمه   ............................................................................................................................  1

چکیده .............................................................................................................................. 2

ارزشیابی............................................................................................................................ 3

مواردی که در ارزشیابی ها باید رعایت کرد ................................................................. 4

دسته بندی ارزشیابی های آموزشی ................................................................................ 5

اهمیت ارزشیابی تکوینی ................................................................................................. 5

فوائد ارزشیابی تکوینی ................................................................................................... 6

چه موقع ارزشیابی معتبر است ......................................................................................... 7

ارزشیابی توصیفی ............................................................................................................. 8

کاربرد ارزشیابی توصیفی................................................................................................. 9

ابزارهای ارزشیابی توصیفی........................................................................................... 10

معیارهایی برای ارزشیابی  پوشه ای ............................................................................. 11

پروژه .............................................................................................................................. 13

چگونگی ارائه یک پروژه .............................................................................................. 13

سنجش عملکرد ............................................................................................................... 15

هدف از سنجش عملکرد................................................................................................. 15

انواع آزمون های عملکردی ........................................................................................ 16

نتیجه گیری .................................................................................................................... 19

پیشنهاد ............................................................................................................................ 20

منابع ............................................................................................................................... 21

پی نوشت