توضیحات کامل :

قانون برنامه و بوجه کشور


فصل اول- تعاریف

  ماده 1- تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است :

بند 1- سازمان :منظور از سازمان , سازمان برنامه و بودجه است.

بند 2- برنامه دراز مدت : منظور برنامه ایست كه ضمن ان توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یك دوره ده ساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزی های پنجساله پیش بینی می شود .

بند 3- برنامه عمرانی پنجساله- منظور برنامه جامعی است كه برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن ان هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود.در برنامه كلید منابع مالی دولت و همچنین منابعی كه از طرف شركت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یك طرف واعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شركت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف های مذكور پیش بینی می گردد.

بند 4- برنامه ی سالا نه- منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است كه سالانه تنظیم و همراه بودجه كل كشور تقدیم مجلس شورای ملی می گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سیاست های مندرج در برنامه ی عمرانی پنج ساله هدف های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبارمربوط تعیین می شود.

بند 5- بودجه ی عمومی دولت منظور بودجه ای است كه در آن برای اجرای برنامه ی سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود.

بند 6- اعتبارات جاری منظور اعتباراتی است كه در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت كلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفكیك جهت تامین هزینه های جاری دولت و

همچنین هزینه ی نگه داشت سطح فعالیت های اقتصاد ی و اجتماعی دولت پیش بینی میشود.

بند7-اعتبارات عمرانی- منظور اعتباراتی است كه در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت كلی و در بودجه ی عمومی دولت  به تفكیك جهت اجرای طرح های عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت )و همچنین توسعه ی هزینه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیر ثابت )پیش بینی می شود.

بند 8 عملیات اجرایی منظور فعالیت های جاری و طرح های عمرانی دستگاههای اجرایی است كه در برنامه ی سالانه مشخص می گردد.

بند 9 فعالیت جاری منظور یك سلسله عملیات و خدمات مشخصی است كه برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی سالانه طی یك سال اجرا می شود و هزینه ی آن از محل اعتبارات جاری تامین می گردد.

بند 10- طرح عمرانی منظور مجموعه ی عملیات و خدمات مشخصی است كه بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی است كه توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل : هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره ی مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا  می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای ان از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم میگردد:

الف-طرح عمرانی  انتفاعی منظور طرحی است كه در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاك سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را  نیز عاید نماید.

ب-طرح عمرانی غیر انتفاعی منظور طرحی است كه برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل كلیه وظایف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی ان حصول درآمد نمی باشد .

پ-طرح مطالعاتی منظور طرحی است كه بر اساس قرارداد بین سازمان و یا  سایر دستكاههای اجرایی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا میشود.

بند 11-دستگاه اجرایی منظور وزارتخانه ,نیرو ها و سازمانهای تابع ارتش جمهوری اسلامی ,استانداری یا فرمانداری كل ,شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری ,موسسه دولتی ,موسسه وابسته به دولت ,شركت دولتی ,موسسه عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است كه عهده دار قسمتی از برنامه سالانه بشود.

بند12-دستگاه مسئول بهره برداری منظور دستگاهی است كه پس از اجرا وتكمیل طرح عمرانی ,طبق قوانین و مقررات مربوط به بهره برداری و نگهداری از ان می گردد .این دستگاه ممكن است همان دستگاه اجرا كننده طرح و یا دستگاه دیگر باشد.

بند13-اصطلاحاتی كه در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.