توضیحات کامل :

پاورپوینت تعریف شهرسازی و آرمان شهر و برنامه ریزی شهری در معماریبرنامه‌ریزی فرآیند تفكری است كه هدف آن (به طور عمده)  بهبود رفاه جامعه است.

ویژگی‌های یك حركت برنامه‌ریزی :
-

هدف‌مند

قانون‌مند

نظام‌مند

نهادمند

توان‌مند

ارزشمند

 

شهر هنر زیستن انسان‌ها در كنار یكدیگر است.

كمال‌گرایی

 

خوب اندیشیدن

 

خوب ساختن

 

خوب زیستن

 

خوب پرستیدن

برنامه‌ریزی شهری به دنبال اهداف زیر است:

 

شهر روان

شهر سـالم

شهر شاداب

شهر سبز

شهـر زیبـا

شهـر مقـاوم

شهر با هویت

شهر دانایی

 


 


 
•مدیریت شهری

 
•برنامه ریزی شهری

 
•مدیریت توسعه شهری

 
•توسعه مدیریت شهری

 
•رشد و توسعه شهری